ALGEMENE VOORWAARDEN FOIL SCHOOL NEDERLAND

Algemene voorwaarden voor alle activiteiten en handelingen van Foil School Nederland daarin betrokken zijn de handelsnamen Foil School Nederland . 

Deze voorwaarden gelden zowel op deelname als op bezoek en bedrijfsprocessen van Foil School Nederland. 

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; 

 1. Foil School Nederland hierna Foil School Nederland . 
 2. Activiteiten: alle programma’s, evenementen en activiteiten welke door Foil School Nederland worden georganiseerd. 
 3. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere deelnemers die gebruik maken van de diensten van Foil School Nederland .
 4. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Foil School Nederland levert. 
 5. Directie: zij die als directeur van Foil School Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81872712. 
 6. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Foil School Nederland en een wederpartij waarop Foil School Nederland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 

Artikel 3. Offerte 1. Aan de hand van de wensen of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programma beschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden.

 1. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
 2. De offertes van Foil School Nederland hebben een geldigheidsduur van 7 kalenderdagen tenzij dit op de offerte anders is vermeld. Wanneer een offerte niet binnen de gestelde verlooptermijn is geaccepteerd vervalt de offerte inclusief eventuele opties en de genoemde prijzen. 

Artikel 4. Overeenkomst Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor een door Foil School Nederland georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk of mondeling. Men kan zich zowel telefonisch, per e-mail of via de website voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Ten alle tijden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de aanmelding, bevestiging of reservering. 

Artikel 5. Inachtneming van de risico’s Een opdrachtgever die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of telefonisch dan wel per e-mail heeft bevestigd) verklaart; kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen, alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden te hebben gemeld. En iedere aangemelde deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen. In het geval van watersportactiviteiten is in ieder geval een zwemdiploma A (of vergelijkbaar) vereist. 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Foil School Nederland mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden. 
 2. Foil School Nederland mag tot 7 dagen voor de aanvang van de activiteit de prijs hiervan verhogen in verband met wijzigingen in de kosten. 
 3. Foil School Nederland houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte. De toegestane wijziging in deelnemersaantal, zonder consequentie voor de arrangementsprijs, bedraagt 10%. 
 4. Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 1 week voor arrangements datum, te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop Foil School Nederland het annuleringsbericht ontvangt. Wijzigingen die binnen 7 dagen worden doorgegeven zullen niet worden verrekend. 
 5. Bij wijziging van een arrangementsdatum door opdrachtgever houdt Foil School Nederland zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à5% van de prijs, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW. 

Artikel 7. Volmachten 1. Enkel en alleen de directie van Foil School Nederland – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van Foil School Nederland – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden. 

 1. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn. 
 2. Bij bevestiging van een activiteit bij Foil School Nederland wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven. 

Artikel 8. Hoofdelijke aansprakelijkheid Degene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. 

Artikel 9. Schade 1. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden. 

 1. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Foil School Nederland en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever. 

Artikel 10. Begeleiding 1. De deelnemers die een activiteit met Foil School Nederland zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen. 

 1. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer. 

Artikel 11. Betaling, rente en incassokosten 

 1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. 
 2. Foil School Nederland is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag te laten betalen. 
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. 
 4. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde. 
 5. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend. 
 6. Foil School Nederland vraagt bij bedrijfs-, groeps- en school-evenementen een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag. 
 7. Foil School Nederland is gerechtigd van deze annulerings-/ betalingsvoorwaarden af te wijken. Artikel 12. Annulering 
 8. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en per e-mail te geschieden. Datum poststempel wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn. 
 9. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. 
 10. Bij annulering zal Foil School Nederland de volgende kosten in rekening brengen: a. van 8 tot 14 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs; b. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs; c. binnen 2 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs. Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering. 
 11. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Foil School Nederland ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden. 
 12. Foil School Nederland behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Foil School Nederland zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

 Artikel 13. Aansprakelijkheid Foil School Nederland 

 1. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van deFoil School Nederland , is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade. 
 2. Foil School Nederland is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals het niet hebben van een een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, on- juist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies; 
 3. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen. 
 4. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de Board Academy en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk ver-keer geldende normen niet in redelijkheid aan Foil School Nederland kunnen worden toegerekend. 
 5. De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Foil School Nederland aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering. 
 6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de Foil School Nederland , het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit. 
 7. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Foil School Nederland leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Foil School Nederland gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Foil School Nederland  aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden. 

Artikel 15. Toepasselijk recht Op iedere overeenkomst tussen Foil School Nederland en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 16. Auteursrecht, industrieel eigendom 

 1. Foil School Nederland behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 
 2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Foil School Nederland bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Foil School Nederland toebehoren. 

Foil School Nederland , KvK 81872712, 

Adres:

I.M. van der Bijlstraat 8

4316AB Zonnemaire